Algemene voorwaarden Lois Beauty Store

 

1. Algemeen

 

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lois Beauty Store en een cliënt waarop Lois Beauty Store deze voorwaarden van toepassing heeft verklaards, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

 

2.1 De schoonheidsspecialistes van Lois Beauty Store zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan  schoonheidsspecialistes worden verteld.

2.3 De schoonheidsspecialistes van Lois Beauty Store zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 De schoonheidsspecialistes van Lois Beauty Store zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

 

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Lois Beauty Store melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Lois Beauty Store het 50% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de  cliënt door berekenen.

3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten  op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele  afspraak annuleren en toch 50% honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5. Lois Beauty Store moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

 

 

4.1 De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat de noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

4.2 Lois Beauty Store behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.3 Lois Beauty Store zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

4.4 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de  behandeling.

4.5 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5. Betaling

 

5.1 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.3 De cliënt dient zich direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact of per pin te voldoen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1 Lois Beauty Store is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialistes van Lois Beauty Store zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

6.2 Lois Beauty Store is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7. Klachten

 

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na        ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Lois Beauty Store.

7.2 Lois Beauty Store moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Lois Beauty Store de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Lois Beauty Store het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal          vergoeden.

7.5 Indien Lois Beauty Store en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de

wetgever of mediator.

 

8. Garantie

 

8.1 Lois Beauty Store geef de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

8.2 Deze garantie vervalt, indien:

 

- De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

- De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

8.3 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling/

 

9. Beschadiging en/of diefstal

 

9.1 Lois Beauty Store heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

9.2 Lois Beauty Store meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Behoorlijk gedrag

 

10.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Lois Beauty Store het recht de cliënt de toegang tot salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3 Bij Lois Beauty Store wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

10.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

11. Recht

 

11.1 Op elke overeenkomst tussen Lois Beauty Store en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Lois Beauty Store.

11.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Geheimhouding

 

12.1 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld

        tijdens de behandeling.

12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3 De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste

        verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.